STUDIO BONIO PRACOWNIA REKLAM

Konkurs Odmień swoje mieszkanie na wiosnę

III edycja

trwa od 21.04.2016r. do 03.04.2016r.Wyniki konkursu Odmień swoje mieszkanie na wiosnę III edycja:

 • Nagroda: Fototapeta wykonana na wymiar o wartości 150zł, wybrana przez zwycięzcę spośród fototapet dostępnych na naszych aukcjach w serwisie Allegro.pl: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=13841470
  Zwycięzca: Beata Wójtowicz
 • Nagroda: Naklejka ścienna maki w wymiarze 150cm wys. x 100cm szer. wykonana na folii samoprzylepnej.
  Zwycięzca: Sylwia Olszewska
 • Nagroda: Szablon naklejek dziecięcych 100x100cm dostępny na naszych aukcjach w serwisie Allegro.pl: http://allegro.pl/naklejki-dla-dzieci-dzieciece-na-sciane-100x100-cm-i6007839249.html
  Zwycięzca: NIKT NIE WZIĄŁ UDZIAŁU W KONKURSIE
 • Nagroda: Obraz 60 x 40cm na płycie PCV, wykonany z dowolnego zdjęcia z naszej galerii http://tapety.studiobonio.pl/ lub zdjęcia przesłanego przez klienta. Zwycięzca: Sylwia Olszewska

  Zwycięzców prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej na facebooku.

  Gratulujemy!!! 1) REGULAMIN KONKURSU „Odmień swoje mieszkanie na wiosnę”

I. DEFINICJE
1. Organizatorem Konkursu „Odmień swoje mieszkanie na wiosnę” jest Andrzej Paweł Bonio „Studio Bonio” Reklama Poligrafia, z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-500 ul. Jasna 11 zwana dalej „Organizatorem”.
• Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu,  która 
w komentarzu wyżej wymienionego posta zadeklaruje o którą nagrodę konkursową walczy i uzasadni dlaczego powinna wygrać.

2. Zwycięzcami Konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami” są Uczestnicy, którzy zostaną wybrani przez komisję w składnie: Andrzej Bonio, Marta Bonio. Nagroda dodatkowa zostanie przyznana osobie, która otrzyma największą ilość "polubień" swojego komentarza wystawionego pod postem w.w. konkursu.

3. Nagrodami przyznawanymi Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” będą:
• Fototapeta wykonana na wymiar o wartości 150zł, wybrana przez zwycięzcę spośród fototapet dostępnych na naszych aukcjach w serwisie Allegro.pl: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=13841470
• Naklejka ścienna maki w wymiarze 150cm wys. x 100cm szer. wykonana na folii samoprzylepnej.
• Szablon naklejek dziecięcych 100x100cm dostępny na naszych aukcjach w serwisie Allegro.pl: http://allegro.pl/naklejki-dla-dzieci-dzieciece-na-sciane-100x100-cm-i6007839249.html

• Obraz 60 x 40cm na płycie PCV, wykonany z dowolnego zdjęcia z naszej galerii http://tapety.studiobonio.pl/ lub zdjęcia przesłanego przez klienta.


II. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs odbywa się w na stronie www.facebook.com/studiobonio (zwanej dalej “Fanpage”)
2. Konkurs rozpoczyna się 21.04.2016 i kończy się 3.05.2016 o godzinie 17:00.
3. Warunkiem wzięcia udziału jest:
• posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
• Wpisanie w komentarzu dot. Konkursu: https://www.facebook.com/studiobonio/photos/a.144001055660429.28085.142928712434330/938339912893202/?type=1&theater nagrody o którą będzie się ubiegał oraz uzasadnienie dlaczego ta osoba powinna wygrać. Wszystkie nagrody, opisane są na stronie: www.studiobonio.pl
4. Uczestnik musi być właścicielem podanych w konkursie kanałów Social Media. W przypadku, gdy wystąpi podejrzenie, że zgłaszane kanały nie należą do Uczestnika, zgłoszenie zostanie usunięte, a Uczestnik zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia z aplikacji konkursowej, jeśli uzna, że zgłoszenie nie spełnia wymogów konkursowych.
6. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
7. Wybranie zwycięzców konkursu odbędzie się 3.05.2015r. po godzinie 20:00. Wyniki  zostaną niezwłocznie umieszczone na fanpage'u na Facebooku.
8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
9. Nagrody w konkursie otrzyma 4 uczestników.
10. Koszty wysyłki na terenie Polski pokrywa organizator.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE
1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu skontaktować się ze Zwycięzcą w celu omówienia warunków funkcjonowania Nagrody.
2. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: apb.reklama@gmail.com, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
3. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
6. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: apb.reklama@gmail.com
5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: apb.reklama@gmail.com. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
7. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.